Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile

RODO

 

Piła, dnia 01.02.2023 r.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki w Pile pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w PP5 jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki w Pile ul. Konopnickiej7 , e-mail: pp5@cuw.pila.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Robert Erdmann adres e-mail: iod.oswiata@erodo.com.co
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu Nr 5 im. Niezapominajki w Pile

I. podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Statut Przedszkola
 4. Program Wychowania przedszkolnego

II. Celem monitoringu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie przedszkola
 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w przedszkolu i jego otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III. Opis monitoringu:

 1. Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki posiada monitoring wizyjny:

a) wewnętrzny:

– korytarz główny /parter/
– szatnia dzieci / I piętro/

b) zewnętrzny:

– wejście do przedszkola
– plac zabaw /ogród/
– kontener ze sprzętem
– taras
– brama wjazdowa do przedszkola
– tylne wejście do przedszkola
– pomieszczenie z pojemnikami na śmieci
– bok przedszkola przy ul. Domańskiego

 1. Monitor i rejestrator znajduje się w gabinecie dyrektora.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz /wizja/ z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku /fonii/.
 4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

IV. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

– zagrażających bezpieczeństwu dzieci, nauczycieli, pracowników przedszkola,
– niszczenia mienia przedszkola,
– niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,
– przywłaszczania,
– konfliktowych, np. bójek,
– podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

2. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez rejestrator i przechowywane do wglądu.
3. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 30 dni.
4. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom dzieci za zgodą dyrektora i w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
5. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

V. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Zapis monitoringu może być udostępniony za zgodą dyrektora przedszkola.
 2. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania
 3. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. – godzina, dzień, miesiąc, rok.
 4. Protokół przekazania przechowywany jest w gabinecie dyrektora przedszkola.
 5. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 6. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników przedszkola (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 7. Zabrania się przebywania dzieci w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 8. Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci.

VI. Przepisy końcowe:

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor przedszkola.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 1 września 2018r.

Skip to content