Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile

Dostępność

 

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Niezapominajki w Pile.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
 2. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;
 3. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 4. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 5. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Pani Anicie Jaskólskiej – Gesek , za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numer telefonu 67 212 32 77,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres pp5@cuw.pila.pl.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

 

Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile znajduje się na ulicy Konopnickiej 7 Aby dostać się do budynku należy pokonać schody (4 stopnie), a następnie główne podwójne drzwi wejściowe otwierane ręcznie lub podestem przystosowanym dla wózków po prawej strony schodów. W przedszkolu są 2 dodatkowe wejścia. Pierwsze wejście prowadzi od strony podwórka przedszkolnego przez taras; drzwi są podwójne o szerokości 120 cm; Kolejne drzwi prowadzą od tyłu budynku, od strony kuchni. W celu dostania się do środka należy pokonać 1 stopień; drzwi o szerokości 90 cm.

Przedszkole poza godzinami przyprowadzania (6:30 – 8:00) i odbierania dzieci (14:00 – 16:30), jest zamykane na klucz. W celu dostania się do środka należy skorzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach.

Budynek składa się z 2 części: parter oraz piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru należy pokonać schody zaopatrzone w poręcze o dwóch wysokościach, po obu stronach. Przedszkole posiada podjazd dla wózków oraz osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przedszkole nie posiada parkingu, w odległości 20 m od budynku znajduje się parking osiedlowy, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajll’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Łazienki dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W ogrodzeniu przedszkola znajduje się podwójna brama wejściowa szer. ok.150cm, 1 furtka o szerokości 100 cm z boku budynku i brama wjazdowa o szerokości ok. 400cm.

 

Informacje dodatkowe

 

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • brak justowania tekstu
Skip to content